Trang chủ Văn bản
STT Số hiệu Ngày ban hành
Nội dung tóm tắt
Thông tin văn bản
1 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018
Số hiệu: 130/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/09/2018
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP
2 22/2020/TT-BTTTT 07/09/2020
Số hiệu: 22/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 07/09/2020
Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT
3 166/2016/NĐ-CP 24/12/2016
Số hiệu: 166/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/12/2016
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP
4 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020
Số hiệu: 30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/03/2020
Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
5 45/2019/QH14 20/11/2019
Số hiệu: 45/2019/QH14
Ngày ban hành: 20/11/2019
Bộ Luật Lao động 2019
6 91/2015/QH13 24/11/2015
Số hiệu: 91/2015/QH13
Ngày ban hành: 24/11/2015
Bộ luật dân sự 2015
7 51/2005/QH11 29/11/2005
Số hiệu: 51/2005/QH11
Ngày ban hành: 29/11/2005
Luật giao dịch điện tử 2005