Trang chủ Tin tức Cập nhật mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Cập nhật mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Bởi: icontract.com.vn - 25/09/2023 Lượt xem: 4591 Cỡ chữ tru cong

   Nhu cầu chuyển nhượng hoặc nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp hiện nay đang khá cao. Dưới đây là một số quy định về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cập nhật mới nhất mà quý độc giả cần nắm rõ.

1. Quy định về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 166, Luật đất đai 2013, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. 

Nhóm người sử dụng đất, có chung quyền sử dụng đất sẽ có các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

  • Người sử dụng là hộ gia đình, hoặc cá nhân: Có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp trong nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức kinh tế thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế. 
  • Trường hợp quyền sử dụng đất được phân chia cho từng thành viên trong nhóm, nếu 1 trong số các thành viên muốn thực hiện quyền chuyển nhượng đối với phần đất của mình thì phải thực hiện tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất. 
quyền chuyển nhượng 1

Quy định về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Trường hợp quyền sử dụng đất không phân chia được thì sẽ ủy quyền cho 01 người đại diện để thực hiện quyền chuyển nhượng. 

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên công chứng hay chứng thực?

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 167, Luật đất đai 2013 và Khoản 1, Điều 2, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phân biệt hợp đồng công chứng thay hợp đồng chứng thực. 

Do đó, hợp đồng công chứng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng chứng thực quyền sử dụng đất đều có giá trị pháp lý như nhau.

Khi chuyển nhượng nhà đất, các bên tự thỏa thuận về việc lựa chọn công chứng hay chứng thực hợp đồng cho phù hợp. Tuy nhiên, thông thường các bên sẽ lựa chọn công chứng hợp đồng tại Văn phòng công chứng tư hoặc phòng công chứng của Nhà nước. 

3. Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đâu?

Cá nhân, hộ gia đình có thể thực hiện công chứng, chứng thực quyền sử dụng đất tùy theo thỏa thuận giữa các bên khi ký hợp đồng.

3.1. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đâu?

Thông thường hiện nay, các bên lựa chọn công chứng quyền sử dụng đất khi ký hợp đồng công chứng. Tuy nhiên, địa điểm được cấp phép công chứng bị giới hạn theo phạm vi địa giới hành chính nơi có nhà đất. 

quyền chuyển nhượng 2

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tức là, khi chuyển nhượng đất, các bên phải thực hiện công chứng tại tổ chức công chứng có trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà đất. 

3.2. Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đâu?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định 23/2015/NĐ-CP, thẩm quyền và trách nhiệm của UBND xã, phường thị trấn được xác định như sau: 

  • Chứng thực hợp đồng và các giao dịch liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. 
  • Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. 

Như vậy, nơi chứng thực hợp đồng chuyển nhượng nhà đất là UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất được chuyển nhượng.

4. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

quyền chuyển nhượng 3

Tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN

………….., ngày…..tháng……năm…….

 

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- Chứng minh nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- Chứng minh nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):

- Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………..………………………………

- Số điện thoại: …………………………………………………… Fax...........................................(nếu có)

Thửa đất chuyển nhượng

- Diện tích đất chuyển nhượng: ……………………………………………..              m2

- Loại đất: ……………………….Hạng đất (nếu có) .................................

- Thửa số: …………………………………………………………………………

- Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

- Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………..

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………………….do..........................................cấp ngày........ tháng ........ năm…….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các  cam kết sau đây :

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ........................................................................,

   (bằng chữ) .................................................................................................................................

- Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ...................................................................................................................................... ,

(bằng chữ) .......................................................................................................................... .........

- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  ..........................................................................................

(bằng chữ) ....................................................................................................................................

- Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)............................................................................................. ,

(bằng chữ)  ...................................................................................................................... .............

- Thời điểm thanh toán .....................................................................................................................

- Phương thức thanh toán: .............................................................................................................

- Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

- Bên chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

- Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm  và phương thức thanh toán đã cam kết.

- Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

4. Các cam kết khác :

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

- Các cam kết khác........................................................................................................................

- Hợp đồng này lập tại .................................... ngày ....  tháng ... năm ...  thành ....... bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

 

Đại diện Bên chuyển nhượng             Đại diện Bên nhận chuyển nhượng

                           Quyền Sử Dụng Đất                                   Quyền Sử Dụng Đất

                     (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)                (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

- Về giấy tờ sử dụng: ……………………………………………………

- Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………..

Chủ sử dụng đất: ………………………………………………………..

Loại đất: …………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………….

Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………….

Số thửa đất: ………………………………………………………………

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: …………………………

- Về điều kiện chuyển nhượng: ……………………………………….

 

 

            Ngày ... tháng .... năm……                                                Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .

    CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............

   (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                                           (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)