Trang chủ Tin tức Phân biệt hợp đồng liên doanh và hợp đồng liên danh chuẩn nhất

Phân biệt hợp đồng liên doanh và hợp đồng liên danh chuẩn nhất

Bởi: icontract.com.vn - 17/01/2024 Lượt xem: 2710 Cỡ chữ tru cong

   Hợp đồng liên doanh và hợp đồng liên danh là hai loại hợp đồng thường gặp trong quan hệ kinh doanh. Do cách viết gần giống nhau nên hai loại hợp đồng này thường bị nhầm lẫn. Vậy cách đơn giản nhất để phân biệt hai loại hợp đồng này như thế nào?

1. Thế nào là hợp đồng liên danh?

Hợp đồng liên danh là văn bản được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để liên kết (hợp tác) với nhau. Hợp đồng liên danh thường được dùng trong lĩnh vực đấu thầu nhằm thực hiện một dự án với bên thứ ba. 

hợp đồng liên danh 1

Hợp đồng liên danh là gì?

Trong hợp đồng liên danh, các bên liên danh sẽ đứng chung ở bên dự thầu để thực hiện công việc vì mục tiêu chung. Bên còn lại sẽ là đối tác thực hiện công việc của họ. Từ đó, hợp đồng có giá trị ràng buộc chủ thể cùng đứng ở bên dự thầu. 

Hợp đồng liên danh có đặc điểm sau:

  • Không hình thành nên tư cách pháp nhân mới: Bản chất của hợp đồng liên danh chỉ xác định sự hợp tác, thực hiện công việc chung mà các bên xác định được lợi ích tốt nhất của họ. 
  • Người đại diện liên danh có thể là một hoặc nhiều thành viên trong liên danh. 
  • Các điều khoản trong hợp đồng liên danh phải bao gồm: tỷ lệ góp vốn, phương thức hạch toán, quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia liên danh. Các bên nhà thầu tiến hành thỏa thuận để xác định chung lợi ích, nghĩa vụ ràng buộc các bên.

2. Hợp đồng liên doanh là gì?

Hợp đồng liên doanh là một loại hợp đồng mà trong đó các bên tham gia ký kết hợp đồng sẽ thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh dưới hình thức là thành lập một công ty mới hoàn toàn do các bên đồng thời làm chủ sở hữu.

  • Chủ thể tham gia ký kết là nhà đầu tư người nước ngoài: thì cần có thêm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để hợp đồng liên doanh có hiệu lực. 
  • Chủ thể tham gia là người Việt Nam: Công ty thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam. 
hợp đồng liên danh 2

Hợp đồng liên doanh là gì?

Sau khi đảm bảo các điều kiện cơ bản, cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký đầu tư và được cấp giấy phép đầu tư, hợp đồng liên doanh sẽ chính thức có hiệu lực. 

Việc hình thành công ty liên doanh mới thông qua ký kết hợp đồng là: Công ty mới này sẽ tách ra khỏi doanh nghiệp của các bên tham gia và hoạt động độc lập. Do đó, công ty sẽ đảm bảo được sự rõ ràng, minh bạch trong hạch toán, dễ dàng kiểm soát hoạt động kinh doanh.

3. Cách phân biệt hợp đồng liên danh và hợp đồng liên doanh

Có thể phân biệt hai loại hợp đồng này thông qua các tiêu chí sau: Chủ thể tham gia hợp đồng, mục đích, quan hệ pháp luật, nội dung hợp đồng, hệ quả pháp lý và luật điều chỉnh. 

hợp đồng liên danh 3

Phân biệt 2 loại hợp đồng qua 6 tiêu chí cơ bản. 

STT 

Tiêu chí 

Hợp đồng liên danh

Hợp đồng liên doanh

1

Chủ thể tham

gia HĐ

Các bên đều là Nhà thầu

trong nước hoặc có một

bên là Nhà thầu nước

ngoài

Các bên là Nhà đầu tư trong

nước hoặc có một bên là

Nhà đầu tư nước ngoài.

Lưu ý: Trường hợp Nhà đầu

tư nước ngoài cần xin giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư

IRC.

2

Mục đích

Mục đích chủ yếu để các

nhà thầu chưa đủ điều kiện

tham gia dự thầu có cơ hội

tham gia cạnh tranh, hợp

tác mang tính cục bộ, thực hiện dự án xong thì kết

thúc. Và có 2 mục đích phổ

biến khi nhà thầu sử dụng

hình thức này hồ sơ năng

lực không đủ dự thầu hoặc

không đủ vốn.

Mục đích thành lập một pháp nhân hợp tác lâu dài không chỉ dừng lại ở một hay vài dự án rồi kết thúc.

3

Quan hệ pháp

luật

Quan hệ đấu thầu

Quan hệ đầu tư

4

Nội dung của

Hợp đồng liên danh có nội

dung liên quan đến quyền

và nghĩa vụ của các thành

viên liên danh. Thông

thường hợp đồng liên danh

sẽ gồm các nội dung chính

sau:

Mục đích liên danh

Thời hạn liên danh

Trách nhiệm của thành

viên đứng đầu liên danh

Trách nhiệm chung, trách

nhiệm riêng của từng

thành viên liên danh

Hợp đồng liên doanh có nội

dung liên quan đến tổ chức

nội bộ của doanh nghiệp

liên doanh dự kiến thành

lập. Thông thường hợp

đồng liên doanh gồm các

nội dung chính sau:

Loại hình doanh nghiệp

Vốn điều lệ

Lĩnh vực, ngành nghề,

phạm vi kinh doanh

Địa chỉ trụ sở

Người đại diện theo pháp

luật

Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt

động của doanh nghiệp liên

doanh.

Tiến độ góp vốn điều lệ

Điều kiện chấm dứt họa

động của doanh nghiệp liên

doanh

5

Hệ quả pháp lý

Không thành lập pháp

nhân

Thành lập pháp nhân mới

6

Luật điều

chỉnh

Luật đấu thầu

Luật đầu tư

 

Trên đây là cách đơn giản nhất để phân biệt hợp đồng liên doanh và hợp đồng liên danh. Việc ký kết hợp đồng là một bước quan trọng trong quá trình hợp tác kinh doanh giữa các bên. Do đó, các doanh nghiệp cần hiểu rõ bản chất, mục đích của hợp đồng để quá trình hợp tác kinh doanh diễn ra thuận lợi.