6.2. Duyệt hợp đồng

Ngày đăng: 13:59 - 16/06/2023 Lượt xem: 596 Cỡ chữ

Lưu ý: Để duyệt được hợp đồng thì nhân viên đó phải có quyền duyệt hợp đồng. Hệ thống có 2 cách duyệt hợp đồng sau:

Cách 1: Duyệt từng hợp đồng

   Phê duyệt cho từng file hợp đồng bằng cách nhấn vào biểu tượng thao tác “Xem và phê duyệt” tại danh sách các file đã tải lên.
   

   
   Hệ thống sẽ hiển thị màn hình hiển thị nội dung của file hợp đồng đã chọn:

   


   Nhấn nút “Phê duyệt” nếu đồng ý với nội dung của file hợp đồng

Trường hợp phát hiện có thông tin sai cần sửa đổi, người phê duyệt nhấn vào nút “Từ chối”:

Nhập vào lý do từ chối cụ thể để người lập hợp đồng sửa lại thông tin, sau đó nhấn nút

“Xác nhận”.

   

Cách 2: Duyệt tất cả hợp đồng

Bạn có thể thực hiện phê duyệt nhanh cho toàn bộ các file hợp đồng bằng cách nhấn vào nút “Phê duyệt”:

Sau khi tất cả những người duyệt/phòng ban duyệt đều đồng ý phê duyệt, hợp đồng sẽ được chuyển sang trạng thái “Chờ ký” và chuyển đến những người tham gia ký kết.