1.1. Đăng nhập website hợp đồng điện tử

Ngày đăng: 09:39 - 14/08/2019 Lượt xem: 1516 Cỡ chữ
Để thực hiện quy trình tạo hợp đồng điện tử, doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ website: https://icontract.vn/. Tiến hành đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đã được cấp bao gồm:

üMã số thuế: Nhập vào mã số thuế của doanh nghiệp.

üTên đăng nhập: Nhập vào tên đăng nhập đã được cấp.

üMật khẩu: Nhập vào mật khẩu của tên đăng nhập vừa nhập ở trên.