7.2. Danh mục loại hợp đồng

Ngày đăng: 10:14 - 20/10/2021 Lượt xem: 1593 Cỡ chữ

Mỗi doanh nghiệp đều có nhiều loại loại hợp đồng khác nhau. Danh mục loại hợp đồng giúp doanh nghiệp phân loại các hợp đồng khi tạo hợp đồng.

   Để nhập danh mục loại hợp đồng, doanh nghiệp vào chức năng “Danh mục/ 2.Loại hợp đồng”:

    


Tại popup thêm mới, doanh nghiệp nhập các thông tin: Mã loại hợp đồng, Nhóm sản phẩm dịch vụ, Tên loại hợp đồng, Upload mẫu hợp đồng, Cấu hình thông tin người duyệt, Cấu hình đánh số hợp đồng.

Ở màn hình thêm mới, doanh nghiệp có thể cấu hình trước người duyệt hợp đồng để giúp cho khâu tạo hợp đồng nhanh hơn khi chỉ việc chọn đúng loại hợp đồng đã cấu hình trước đó.

Ngoài ra doanh nghiệp có thể cấu hình đánh số hợp đồng:

Nhập các thông tin như: Tiền tố, hậu tố… Sau đó ấn “Ghi”, hệ thống sẽ lưu lại cấu hình, khi tạo hợp đồng hệ thống sẽ tự động tăng theo quy tắc đã đánh số.

Hoàn thành các bước nhập thông tin và thiết lập cấu hình chữ ký số, doanh nghiệp ấn nút “Ghi” để lưu lại loại hợp đồng vừa tạo

   Thông báo xác nhận lưu thành công sau khi ấn Ghi

   

Trên danh sách loại hợp đồng, tại cột “Thao tác”, có chức năng xóa , chỉnh sửa  giúp doanh nghiệp xóa hoặc chỉnh sửa thông tin loại hợp đồng vừa nhập. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp muốn xóa nhiều dòng hàng doanh nghiệp có thể tích vào các ô checkbox trên những dòng hàng muốn xóa: